<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第十四章
   [原文]

   視而不見,名曰夷①;聽之不聞,名曰希②;搏之不得,名曰微③。此三者不可致詰④,故混而為一⑤。其上不徼⑥,其下不昧⑦,繩繩兮⑧不可名,復歸于無物⑨。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍⑩。迎之不見其首,隨之不見其后。執古之道,以御今之有⑾。能知古始,是謂道紀⑿。

   [譯文]

   看它看不見,把它叫做“夷”;聽它聽不到,把它叫做“希”;摸它摸不到,把它叫做“微”。這三者的形狀無從追究,它們原本就渾然而為一。它的上面既不顯得光明亮堂;它的下面也不顯得陰暗晦澀,無頭無緒、延綿不絕卻又不可稱名,一切運動都又回復到無形無象的狀態。這就是沒有形狀的形狀,不見物體的形象,這就是“惚恍”。迎著它,看不見它的前頭,跟著它,也看不見它的后頭。把握著早已存在的“道”,來駕馭現實存在的具體事物。能認識、了解宇宙的初始,這就叫做認識“道”的規律。

    

   [注釋]

   ①夷:無色。

   ②希:無聲。

   ③微:無形。以上夷、希、微三個名詞都是用來形容人的感官無法把握住"道"。這三個名詞都是幽而不顯的意思。

   ④致詰:詰,音ji(陽平),意為追問、究問、反問。致詰意為思議。

   ⑤一:本章的一指"道"。

   ⑥徼:音jiao(上聲)。清白、清晰、光明之意。

   ⑦昧:陰暗。

   ⑧繩繩:不清楚、紛蕓不絕。

   ⑨無物:無形狀的物,即"道"。

   ⑩惚恍:若有若無,閃爍不定。

   ⑾有:指具體事物。

   ⑿古始:宇宙的原始,或"道"的初始。

   ⒀道紀:"道"的綱紀,即"道"的規律。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致詰,故混而為一。
   無狀無象,無聲無響,故能無所不通,無所不往。不得而知,更以我耳目體不知為名,故不可致詰,混而為一也。

   其上不皦,其下不昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,

   欲言無邪,而物由以成;欲言有邪,而不見其形。故曰無狀之狀,無物之象也。

   是謂惚恍。
   不可得而定也。

   迎之不見其首,隨之不見其后,執古之道,以御今之有。

   有,有其事。

   能知古始,是謂道紀。
   無形無名者,萬物之宗也。雖今古不同,時移俗易,故莫不由乎此,以成其治者也。故可執古之道,以御今之有。上古雖遠,其道存焉,故雖在今,可以知古始也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致請,故復混而為一。
   視之而見者,色也,所以見色者,不可見也。聽之而聞者,聲也。所以聞聲者,不可聞也。搏之而得者,觸也,所以得觸者,不可得也。此三者,雖有智者莫能詰也,要必混而歸於一,而後可爾。所謂一者,性也。三者,性之用也。人始有性而已,及其與物構,然後分裂四出,為視為聽為觸,日用而不知反其本,非復混而為一,則日遠矣。若推而廣之,則佛氏所謂六入皆然矣。《首楞嚴》有云:反流全一,六用不行。此之謂也。

   其上不繳,其下不昧。
   物之有形者,皆麗於陰陽,故上皦下昧,不可逃也。道雖在上而不皦,雖在下而不昧,不可以形數推也。

   繩繩不可名,復歸於無物。
   繩繩,運而不絕也。人見其運而不絕,則以為有物矣,不知其卒歸於無也。

   是謂無狀之狀,無象之象,是謂惚恍。
   狀,其著也。象,其微也。無狀之狀,無象之象,皆非無也。有無不可名,故謂之惚恍。

   迎之不見其首,隨之不見其後。
   道無所不在,故無前後可見。

   執古之道以御今之有,能知古始,是謂道紀。
   古者,物之所從生也。有者物之今,則無者物之古也。執其所從生,則進退疾徐在我矣。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网