<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第五十六章
   [原文]

   知者不言,言者不知①。塞其兌,閉其門②;挫其銳,解其紛;和其光,同其塵③,是謂玄同④。故不可得而親,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而貴,不可得而賤⑤;故為天下貴。

   [譯文]

   聰明的智者不多說話,而到處說長論短的人就不是聰明的智者。塞堵住嗜欲的孔竅,關閉住嗜欲的門徑。不露鋒芒,消解紛爭,挫去人們的鋒芒,解脫他們的紛爭,收斂他們的光耀,混同他們的塵世,這就是深奧的玄同。達到“玄同”境界的人,已經超脫親疏、利害、貴賤的世俗范圍,所以就為天下人所尊重。

    

   [注釋]

   1、知者不言,言者不知:此句是說,知道的人不說,愛說的人不知道。另一種解釋是,聰明的人不多說話,到處說長論短的人不聰明。還有一種解釋是,得“道”的人不強施號令,一切順乎自然;強施號令的人卻沒有得“道”。此處采用第二種解釋。

   2、塞其兌,閉其門:塞堵嗜欲的孔竅,關閉起嗜欲的門徑。

   3、挫其銳,解其紛:和其光,同其塵:此句意為挫去其銳氣,解除其紛擾,平和其光耀,混同其塵世。

   4、玄同:玄妙齊同,此處也是指“道”。

   5、不可得而親,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而貴,不可得而賤:這幾句是說“玄同”的境界已經超出了親疏、利害、貴賤等世俗的范疇。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   知者不言,
   因自然也。

   言者不知。

   造事端也。

   塞其兌,閉其門,挫其銳,

   含守質也。

   解其分,

   除爭原也。

   和其光,

   無所特顯,則物無偏爭也。

   同其塵,

   無所特賤,則物無偏恥也。

   是謂玄同。故不可得而親,不可得而疏;

   可得而親,則可得而疏也。

   不可得而利,不可得而害;

   可得而利,則可得而害也。

   不可得而貴,不可得而賤,

   可得而貴,則可得而賤也。

   故為天下貴。

   無物可以加之也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   知者不言,言者不知。塞其兌,閉其門,挫其銳,解其紛,和其光,同其塵,是謂玄同。
   道非言說,亦不離言說,然能知者未必言,能言者未必知。唯塞兌閉門以杜其外,挫銳解紛和光同塵以治其內者,默然不言而與道同矣。

   故不可得而親,不可得而疏,不可得而利,不可得而害,不可得而貴,不可得而賤,故為天下貴。
   可得而親,則可-得而疏。可得而利,則可得而害。可得而貴,則可得而賤。體道者均覆萬物,而孰為親練?等觀逆順,而孰為利害?不知榮辱,而孰為貴賤?情計之所不及此,所以天下貴也。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网